^กลับสู่ด้านบน
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

ธุรกิจให้เช่าอาคาร

           ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคว่าด้วยสัญญา

กฏหมายใกล้ตัว ว่าด้วยเรื่องให้ธุรกิจการให้เช่าอาคาร เพื่อที่อยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา และผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการแล้ว โดยหนึ่งในประกาศดังกล่าว กำหนดให้ห้องพัก ห้องเช่า หอพักต่าง ๆ ต้องจัดเก็บค่าน้ำประปา และค่าไฟฟ้า ตามความเป็นจริง เป็นอัตราที่การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) การประปานครหลวง (กปน.) การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เรียกเก็บจากบ้านเรือนของประชาชนทั่วไป

การเลี่ยงเก็บค่าน้ำ-ไฟจากผู้เช่าตามจริง มีความผิดตามกฎหมาย

บทลงโทษที่ผู้ประกอบการไม่ปฏิบัติตามสัญญากรณีเก็บค่าน้ำ ค่าไฟ ฝ่าฝืนมีโทษจำคุก 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

นอกจากนี้เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมผู้บริโภค ในรายละเอียดของประกาศดังกล่าวยังห้ามในเรื่องอื่น ๆ อีก เช่น -ห้ามผู้ให้เช่าเรียกเก็บค่าประกันความเสียหายเกิน 1 เดือน ค่าเช่าล่วงหน้าเกิน 1 เดือน -ห้ามเรียกเก็บค่าต่อสัญญาและห้ามไม่ให้ผู้เช่าเข้าไปในทรัพย์สินผู้เช่า หรือเข้าไปขนย้ายทรัพย์สินของผู้เช่า กรณีผู้เช่าผิดนัดชำระหนี้ หรือค้างค่าเช่า จากเดิมผู้ให้เช่าอาจเข้าไปขนของออกจากห้องเช่า หรือล็อกห้องไว้ โดยต่อไปนี้ผู้ให้เช่าไม่สามารถเข้าไปไม่ได้ แต่ผู้ให้เช่าสามารถที่จะดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายทางกฎหมายได้ หลังจากยกเลิกสัญญาแล้ว และขอให้ศาลออกคำบังคับในการขนย้ายทรัพย์สิน

สำหรับสิทธิของผู้บริโภคนั้น สามารถบอกยกเลิกห้องพักกับผู้เช่าได้ แต่ต้องแจ้งล่วงหน้า 30 วัน เช่น กรณีทำสัญญาเช่า 12 เดือน แต่อยู่ไป 6 เดือน และเดือนที่ 7 จะออกก็ต้องบอกหลังจากสิ้นสุดในเดือนที่ 6 ก็มีสิทธิทำได้ และกรณีที่สัญญาสิ้นสุดและผู้บริโภควางเงินประกันไว้ หากออกกฎหมายบังคับว่าผู้ประกอบการต้องคืนเงินให้ผู้บริโภคทันที ยกเว้นว่า ผู้ประกอบการขอตรวจสอบความเสียหายในห้องให้เวลาตรวจสอบ 7 วัน และถ้าไม่มีเสียหายต้องคืนเงินให้ผู้บริโภคทันที

ส่วนการประกันมี 2 รูปแบบ คือ การประกันค่าเช่าล่วงหน้า ถ้าจะออกไม่ต้องจ่าย ส่วนประกันความเสียหาย ถ้าไม่เสียหายก็ต้องคืน แต่ต้องดูว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นเพียงพอกับเงินประกันหรือไม่ ถ้าไม่พอดีความเสียหายมากกว่าผู้ประกอบการก็แจ้งผู้เช่าชำระเพิ่มเติม แต่ถ้าน้อยกว่าผู้ประกอบการต้องคืนส่วนต่าง

สำหรับผู้บริโภคให้ตรวจสอบเงื่อนไขสัญญาต่าง ๆ ให้เป็นไปตามที่ประกาศกำหนดไว้ หากผู้ประกอบการดำเนินการไม่เป็นไปตามประกาศสามารถร้องเรียน สคบ. หรือ ปรึกษาสายด่วน 1166 กรณีผู้เช่าไม่ได้รับความเป็นธรรม

หมายเหตุ - โปรดสังเกต คำนิยามในข้อ 2 ของประกาศ “อาคาร” ไม่รวมถึงหอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก และโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมลิงค์อื่น ๆ