^กลับสู่ด้านบน
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Notary Public โทร 0922619385 [@Line id 0869027928] ทนายรับรองเอกสารและลายมือชื่อ สำนักงานกฏหมายรุจิราลอว์

Notary Public

ความเป็นมาของ Notary Public (โนตารี พับลิค)

         Notary Public คืออะไร การรับรองตัวบุคคลอำนาจบุคคล หรือการรับรองเอกสาร โดย Notary Public ทำหน้าที่ลงลายมือชื่อในฐานะพยานนั้นเอง ซึ่งในต่างประเทศอาจรู้จักกันเป็นอย่างดี เนื่องจากการทำนิติกรรมส่วนใหญ่ในต่างประเทศจำเป็นต้องจัดทำคำรับรองโดย Notary Public ทั้งสิ้น และหน่วยงานหลายส่วนจะกำหนดให้มีบุคคลผู้ทำการรับรอง Notary Public ให้บริการอยู่ตามหน่วยงานต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวก เช่น ธนาคาร ส่วนบุคคลที่สามารถทำคำรับรองเอกสารดังกล่าวได้ ก็ต้องได้รับอนุญาตโดยจะได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่นี้จากทางราชการตามเงือนไขที่กฎหมายของประเทศนั้นๆกำหนดอนุญาตไว้ ดังนั้นการเข้าถึงและการเรียกใช้บริการรับรองเอกสารดังกล่าวจาก Notary Public ในต่างประเทศจึงมีความสะดวกกว่าในประเทศไทย

     ต่อมาการรับรองเอกสาร การรับรองลายมือชื่อบุคคล เช่นเดียวกับผู้ทำหน้าที่ Notary Public ในต่างประเทศ เริ่มมีความจำเป็นต้องใช้มากขึ้นในประเทศไทย ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นหน่วยงานวิชาชีพที่มีความน่าเชื่อถือ ในที่นี้ก็คือสภาทนายความ จึงได้ออกข้อบังคับของสภาทนายความขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2551 ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนเป็นทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร พ.ศ.2551 และระเบียบว่าด้วยการขึ้นทะเบียนทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร พ.ศ. 2552 หลังจากนั้นสภาทนายความจึงได้เปิดหลักสูตรการอบรมผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อขึ้นเพื่ออนุญาตให้ทนายความผู้ผ่านการอบรบตามหลักสูตรดังกล่าว สามารถเป็นผู้ทำการรับรองลายมือชื่อบุคคลและเอกสารต่อไปได้ และผู้ที่ทำหน้าที่นี้ก็บัญญัติให้มีชื่อเรียกว่า Notarial Service Attorney เป็นผู้มีอำนาจและหน้าที่รับรองเอกสารดังกล่าวตามข้อบังคับของสภาทนายความว่าด้วยผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อบุคคลและเอกสารโดยชอบด้วยกฎหมาย

laughinglaughingทนายโนตารี ,รับรองโนตารี ,โนตารี พับลิค, ทนายรับรองเอกสาร , Notary public , Notary Service. laughinglaughing

   

 บริการรับรองเอกสารโดยทนายความ หรือโนตารีพับลิค (Notarial Services Attorney) ซึ่งเป็นทนายความผู้ที่ได้มีใบอนุญาตทำการรับรองลายมือชื่อบุคคลและเอกสาร เนื่องด้วยเอกสารบางชนิดต้องได้รับการการรับรองจากทนายความ มีลักษณะคล้ายกับการรับรองโนตารี่ พับลิค (Notary Public) ของต่างประเทศ การรับรองเอกสารในลักษณะนี้จะต้องดำเนินการโดยทนายความที่ได้รับอนุญาตและขึ้นทะเบียนจากสภาทนายความ เรียกว่า ทนายรับรองเอกสาร ทนายความรับรองลายมือชื่อ หรือ Notarial Services Attorney เพื่อให้สามารถนำเอกสารดังกล่าว ไปใช้ในต่างประเทศได้ โดยทั่วไปจะเป็นการรับรองลายมือชื่อบุคคล รับรองลายมือชื่อกรรมการรับรองลายมือชื่อพยาน รับรองบุคคล รับรองเอกสารบริษัท รับรองสำเนา รับรองคำแปลถูกต้อง รับรองเอกสารโนตารี เป็นต้น บริการด้านรับรองเอกสารของโนตารี พับลิค (Notary Public)

 รับรองเอกสารเพื่อใช้ในต่างประเทศ

 • รับรองการเป็นผู้ปกครองผู้เยาว์ในการเรียนต่อที่ประเทศแคนนาดา (Custodianship Declaration)
 • รับรองเอกสาร รับรองใบสมัคร เพื่อเรียนต่อต่างประเทศ (Affidavit of support /Sponsor Notarization)
 • รับรองสำเนาเอกสาร (Certified true copy)
 • รับรองสถานะการเงิน (Statement notarization)
 • รับรองคำแปลเอกสาร (Certified correct translation)
 • รับรองลายมือชื่อ ของบุคคล กรรมการนิติบุคคล บริษัทจำกัด บริษัทมหาชน (Signature notarization and Legalization)
 • รับรองข้อเท็จจริง (Marine protest notary public)
 • รับรองความมีอยู่จริงของเอกสาร (Existence of Document)
 • รับรองการทำสัญญาระหว่างเอกชน (Contract agreement notary public)
 • รับรองคำสาบาน (Applicant declaration)
 • รับรองคำให้การ (Declaration notary public)
 • รับรองหนังสืออนุญาตจากผู้ปกครอง (Letter of authorization for travel / Custodianship declaration-Parents Guardians notary public)
 • และอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด

            เจ้าของเว็บไซต์นี้ เป็นทนายความผู้มีใบอนุญาตในการทำคำรับรองเอกสารดังกล่าวข้างต้น สามารถให้บริการท่านตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งในและนอกสถานที่ โดยค่าบริการแผ่นละ 500 บาทขึ้นไป ขึ้นอยู่กับเอกสาร ปรึกษาและสอบถามข้อมูลฟรี โทร: 092-2619385 ทนายรุจิรา  Owner of this Website. An attorney Lawyer who has a license to do so It can serve you 24 hours, both on and offsite. The fee is 500 baht per sheet depending on the document. Consult and inquiries for free Tel. 092-2619385

                                                 

การเลือกใช้บริการทนายรับรองเอกสาร เบื้องต้น ดังนี้

 • ทนายต้องมีใบอนุญาตการเป็นทนายผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อบุคคลและเอกสาร ( Lawyer must have a lawyer's attorney's license )
 • ทนายมีอุปกรณ์ คือ ตราประทับ ดวงตราสีทอง แนบสำเนาใบอนุญาต (The lawyer has a gold seal attached to the copy of the license )
 • ควรตรวจสอบก่อนว่ามีการระบุให้รับรองเอกสารจากทนายโนตารี พับลิค ใช่หรือไม่ (Be sure to check whether the certificate is provided by a lawyer or not. )
 • ตกลงค่าบริการรับรองเอกสารกันชัดเจนก่อนการทำคำรับรอง (Agreed fee for certification services before making a certification )

           

ตัวอย่างการรับรอง/ a sample Certification