^กลับสู่ด้านบน
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

บริการ

สำนักงานกฎหมายรุจิราทนายความ ก่อตั้งโดย ทนายความ รุจิรา เกื้อสกุล
เป็นสำนักงานกฎหมาย สำนักทนายความ พร้อมบริการท่านในงานคดีต่างๆทุกด้าน

 

 

 คดีแพ่ง
        เช่น กู้ยืม ค้ำประกัน ผิดสัญญาทางแพ่ง ละเมิดเรียกค่าเสียหาย ร้องขอจัดการมรดก

  คดีเยาวชนและครอบครัว
         เช่น ฟ้องหย่าแบ่งสินสมรส/ฟ้องชู้ /เรียกค่าทดแทน /รับรองบุตร/ร้องขอให้ศาลมีคำสั่งว่าเป็นบิดา/เรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูหรือเลี้ยงชีพ/แบ่งกรรมสิทธิ์รวม /ร้องขอตั้งผู้อนุบาล/ร้องขอตั้งผู้ปกครอง

  คดีที่ดิน
         เช่น ฟ้องขับไล่ /เรียกค่าเช่า /ครอบครองปรปักษ์ คดีล้มละลาย/ คดีผู้บริโภค/ คดีปกครอง/ คดีภาษีอากร/ คดีทรัพย์สินทางปัญญา/ คดีการค้าระหว่างประเทศ/ คดีชั้นอุทธรณ์และชั้นฎีกา

  คดีอาญา
         เช่น คดีเช็ค/ฉ้อโกง/ยักยอก /โกงเจ้าหนี้/ ลักทรัพย์รับของโจร /คดีปลอมแปลงเอกสาร/บุกรุกทำให้เสียทรัพย์

  ทนายผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อ และเอกสาร (Notary Public) ทั้งในและนอกสถานที่
         รับรองเอกสาร ใบสมัครเพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ, รับรองสำเนาเอกสาร คำแปล รับรองลายมือชื่อ รับรองบุคคล กรรมการนิติบุคคล, รับรองความมีอยู่จริงของเอกสาร, รับรองคำสาบาน คำให้การ, รับรองการทำสัญญาระหว่างเอกชน รับรองรายมือชื่อกรรมการบริษัท อื่นๆ โดยทนายความที่มีใบอนุญาต รับรอง : PASSPORT/ ADDRESS/ AFFIDAVIT/ SIGNATURE/ CONTRACT & ALL TYPE 

  จัดทำนิติกรรมสัญญาต่างๆและออกหนังสือทวงถามทุกประเภท
         ออกโนติสให้ลูกหนี้ตรวจรับร่างสัญญาต่างๆและจัดทำสัญญาต่างๆ เช่นสัญญาซื้อขาย/ สัญญาจะซื้อจะขาย/ สัญญาขายฝาก/ สัญญาจำนอง/ สัญญาเช่า/ สัญญาเช่าซื้อ/สัญญาจ้างก่อสร้าง/ สัญญาจ้างทำของ/ สัญญาจ้างแรงงาน/ สัญญากู้ยืมเงิน/ สัญญาค้ำประกัน/สัญญาฝากทรัพย์/ สัญญาร่วมทุน/ จัดทำพินัยกรรม ฯลฯ

  รับจดทะเบียนจัดนิติบุคคลตามกฎหมาย
         เช่น จัดตั้งบริษัท /ห้างหุ้นส่วนจำกัด/รวมทั้งบริการแก้ไขหนังสือรับรองบริษัท เพิ่ม/ลดทุน เพิ่ม/ลดหุ้น แก้ไขชื่อกรรมการ แก้ไขที่ตั้งสำนักงาน

  สืบทรัพย์บังคับคดีลูกหนี้
          ยึด อายัดทรัพย์สินของลูกหนี้

     

ให้บริการปรึกษากฎหมาย

ให้คำปรึกษาข้อกฎหมายและ ข้อมูลของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ทำความเห็นกฎหมาย พร้อมเสนอแนะตรวจร่างสัญญาและแก้ไข ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะร่างสัญญาต่างๆ จัดส่งข้อกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

 

 รับว่าความทั่วราชอาณาจักร

รับว่าความทั้งคดีแพ่ง คดีอาญา คดีเยาวชนและครอบครัว คดีที่ดิน คดีแรงงาน คดีภาษีอากร คดีปกครอง คดีล้มละลาย คดีทรัพย์สินทางปัญญา และการค้าระหว่างประเทศ เป็นตัวแทนในชั้นศาลและนอกชั้นศาล

 

งานบริการกฎหมายสำหรับคนต่างด้าว

1. ใบอนุญาตทำงาน

2. ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ

3. วีซ่า และขออาศัยอยู่ต่อในประเทศไทย

4. สัญชาติ

 

 

 

บริการจดทะเบียนทางธุรกิจ

1. จดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน และบริษัทจำกัด

2. จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมรายการทะเบียนนิติบุคคล

3. การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ

4. จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

5. จดทะเบียนลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร

6. จดทะเบียนโรงงาน

7. จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท

8. รับจดทะเบียนตั้งมูลนิธิส่วนตัว

 

งานบริการด้านกฎหมายครอบครัว และมรดก

1. กฎหมายสมรส

2. หย่า

3. ค่าเลี้ยงดู

4. บุตรบุญธรรม

5. พินัยกรรมต่างๆ

6. การตั้งผู้จัดการมรดก และผู้ปกครองผู้เยาว์

7. การขออุปการะเลี้ยงดูบุตร

8.เป็นตัวแทนดำเนินการเรื่องมรดก

 

งานบริการด้านกฎหมายแรงงาน

1.ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำข้อบังคับ เกี่ยวกับการทำงาน และกฎข้อบังคับอื่นๆตามที่กฎหมายแรงงานกำหนด

2. ให้คำปรึกษาในการเจรจาไกล่เกลี่ยเพื่อระงับข้อพิพาทแรงงาน

3. ให้บริการอื่น ๆ ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายแรงงาน

 

 

 

 

งานบริการด้านสัญญาต่างๆ

1. สัญญาขาย

2. สัญญาเช่า

3. สัญญาจำนอง

4. สัญญาโอนหุ้น

5. สัญญาว่าจ้าง

6. สัญญาการทำงาน

7. สัญญาว่าจ้างแรงงาน

8. สัญญานายหน้า

9. ตรวจสอบความถูกต้อง ของหนังสือสัญญา
หรือข้อตกลงต่างๆ

 

บริการด้านกฎหมายทั่วไป

1. ให้คำปรึกษา และจัดเตรียมเอกสารทางกฎหมาย สำหรับธุรกิจต่างๆ

2. บริการแปลเอกสารทางกฎหมายและเอกสารของส่วนราชการ

3.ให้คำปรึกษาในการร่างสัญญาและเป็นตัวแทน เจรจาทำข้อตกลง และตรวจสอบ/แก้ไข ข้อสัญญา ตามกฎหมายกำหนด

4.การบังคับคดีและเร่งรัดหนี้สินสืบทรัพย์สิน ลูกหนี้ ดำเนินการบังคับคดี และยึดทรัพย์ ตลอดจนดูแลการขายทอดตลาด ทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษา ทั่วราชอาณาจักร

5. การรับรองเอกสาร โนตารี่ พับบลิค

 


งานบริการด้านกฎหมายแรงงาน


1.ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำข้อบังคับ เกี่ยวกับการทำงาน
และกฎข้อบังคับอื่นๆตามที่กฎหมายแรงงานกำหนด
2. ให้คำปรึกษาในการเจรจาไกล่เกลี่ยเพื่อระงับข้อพิพาทแรงงาน
3. ให้บริการอื่น ๆ ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายแรงงาน