^กลับสู่ด้านบน
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

ยินดีต้อนรับ

                                               

                         

           สำนักงานกฎหมายรุจิราทนายความ ก่อตั้งโดยทนายความ รุจิรา เกื้อสกุล เป็นสำนักงานกฎหมาย สำนักทนายความ พร้อมบริการท่านในงานคดีต่าง ๆ ทุกด้าน ให้ คำปรึกษากฎหมายและคดีความฟรี รับว่าความคดีแพ่งและคดีอาญาทั่วราชอาณาจักร รับทำนิติกรรมสัญญา รับจดทะเบียนการค้า รับเป็นที่ปรึกษากฎหมายให้บริษัทห้างร้าน รับว่าความคดีทุกชนิดทุกประเภท ในศาลทุกศาล ทั่วราชอาณาจักร รับเป็นที่ปรึกษากฎหมายบริษัทและบุคคลทั่วไป บริการบังคับคดีทั่วราชอาณาจักร รับตรวจ ร่าง แก้ไข นิติกรรมและสัญญา รับจดทะเบียนพาณิชย์ ห้างหุ้นส่วน จำกัด บริษัทจำกัด รับติดตามทวงหนี้และแก้ไขปัญหาต่างๆตามกฎหมาย จัดการทรัพย์สิน มรดก พินัยกรรมและขอเป็นผู้จัดการมรดก

สำนักงานกฎหมายรุจิราลอว์ ยินดีให้บริการ ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย ตลอดจนรับว่าความทั่วราชอาณาจักร คดีต่างๆ จัดทำนิติกรรมสัญญา พินัยกรรม เจรจาไกล่เกลี่ย ประนอมหนี้ ติดตามหนี้สิน ตัวแทนประสานงานด้านทางกฎหมาย และออกหนังสือทวงถามทุกประเภท

       บริการคดีความ คดีแพ่ง คดีอาญา คดียาเสพติด เช็คเด้ง คดีครอบครัว ฟ้องหย่า ฟ้องชู้ เรียกค่าอุปการะเลี้ยงดู คดีมรดก คดีที่ดิน บัตรเครดิต เช่าซื้อรถยนต์จัดทำอุทธรณ์รับให้คำปรึกษา กฎหมายฟรีแก่ผู้ได้รับความเดือนร้อนไม่ได้รับความเป็นธรรม ถูกเอารัดเอาเปรียบ รับฟ้อง ต่อสู้คดี ยื่นคำให้การคดี เช่น คดีเงินกู้ คดีบัตรเครดิตทุกธนาคาร คดีสินเชื่อธนาคาร คดีร้องขอ เป็นคนสาบสูญ คดีทำนิติกรรมแทนผู้เยาว์ คดีผิดสัญญา คดีเช็คเด้ง คดีซื้อขาย คดีเช่า คดีก่อสร้าง คดีรถชน คดีรถน้ำท่วม บริษัทประกันไม่รับผิดชอบ คดีละเมิด คดีซื้อรถ คดีไฟแนนซ์ยึดรถ คดีค้ำประกัน คดีจำนอง คดีขายฝาก คดีบริษัทประกันไม่จ่ายเงิน คดีมีปัญหาภายในหุ้นส่วนบริษัท คดีที่ดิน

        บริการด้านอื่นๆ รับ ไกล่เกลี่ย ข้อพิพาททุกข้อหา ในชั้นตำรวจ หรือก่อนฟ้องศาล ดำเนินการขอประกันตัวผู้ต้องหาในโรงพัก เป็นที่ปรึกษากฎหมายประจำบริษัทหรือส่วนบุคคล จัดทำและตรวจสอบ นิติกรรมสัญญาต่างๆทุกประเภท เจรจาประนอมหนี้กับสถาบันการเงิน

      จดทะเบียนทางธุรกิจ จดทะเบียนบริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ร้านค้า ฯ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และการจดทะเบียนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

   

                                    

                   บริการรับรองเอกสารด่วน ติดต่อทนายรุจิรา

               รับข้อมูล/สอบถาม ฟรี โทร. 092-261-9385

      Notary Public คืออะไร การรับรองตัวบุคคลอำนาจบุคคล หรือการรับรองเอกสาร โดย Notary Public ทำหน้าที่ลงลายมือชื่อในฐานะพยานนั้นเอง ซึ่งในต่างประเทศอาจรู้จักกันเป็นอย่างดี เนื่องจากการทำนิติกรรมส่วนใหญ่ในต่างประเทศจำเป็นต้องจัดทำคำรับรองโดย Notary Public ทั้งสิ้น และหน่วยงานหลายส่วนจะกำหนดให้มีบุคคลผู้ทำการรับรอง Notary Public ให้บริการอยู่ตามหน่วยงานต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวก เช่น ธนาคาร ส่วนบุคคลที่สามารถทำคำรับรองเอกสารดังกล่าวได้ ก็ต้องได้รับอนุญาตโดยจะได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่นี้จากทางราชการตามเงือนไขที่กฎหมายของประเทศนั้นๆกำหนดอนุญาตไว้  ดังนั้นการเข้าถึงและการเรียกใช้บริการรับรองเอกสารดังกล่าวจาก Notary Public ในต่างประเทศจึงมีความสะดวกกว่าในประเทศไทย

   ต่อมาการรับรองเอกสาร การรับรองลายมือชื่อบุคคล เช่นเดียวกับผู้ทำหน้าที่ Notary Public ในต่างประเทศ เริ่มมีความจำเป็นต้องใช้มากขึ้นในประเทศไทย ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นหน่วยงานวิชาชีพที่มีความน่าเชื่อถือ ในที่นี้ก็คือสภาทนายความ จึงได้ออกข้อบังคับของสภาทนายความขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2551 ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนเป็นทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร พ.ศ.2551 และระเบียบว่าด้วยการขึ้นทะเบียนทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร พ.ศ. 2552 หลังจากนั้นสภาทนายความจึงได้เปิดหลักสูตรการอบรมผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อขึ้นเพื่ออนุญาตให้ทนายความผู้ผ่านการอบรบตามหลักสูตรดังกล่าว สามารถเป็นผู้ทำการรับรองลายมือชื่อบุคคลและเอกสารต่อไปได้ และผู้ที่ทำหน้าที่นี้ก็บัญญัติให้มีชื่อเรียกว่า Notarial Service Attorney เป็นผู้มีอำนาจและหน้าที่รับรองเอกสารดังกล่าวตามข้อบังคับของสภาทนายความว่าด้วยผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อบุคคลและเอกสารโดยชอบด้วยกฎหมาย

การบริการรับรองเอกสารหรือการรับรองลายมือชื่อหรือที่เรียกกันโดยเข้าใจง่ายว่า โนตารี พับลิค หรือ Notary public โดยสำนักงานกฎหมายรุจิราลอว์เป็นทนายความผู้ได้รับอนุญาตและได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นทนายความผู้ที่สามารถทำการรับรองลายมือชื่อและเอกสาร (Notarial Services Attorney) ซึ่งทางเรายินดีให้บริการรับรองเอกสารต่างๆ แก่ท่านในราคา/หน้า 500 บาทขึ้นไป ยกตัวอย่างรูปแบบการรับรอง อาทิเช่น

 • รับรองการเป็นผู้ปกครองผู้เยาว์ (Custodianship)
 • รับรองลายมือชื่อในเอกสาร
 • รับรองนิติกรรมที่เอกชนทำขึ้น
 • รับรองคำแปลเอกสาร
 • รับรองข้อเท็จจริง
 • รับรองสำเนาเอกสาร
 • รับรองความมีอยู่ของเอกสาร
 • จัดทำคำสาบาน
 • จัดทำบันทึกคำให้การ
 • ทำคำคัดค้านตราสาร
 • รับรองตัวบุคคล
 • รับรองที่อยู่บุคคล
 • รับรองอำนาจกรรมการบริษัท 

 

 

 


ลิงค์อื่น ๆ